Skoletilbud
Fagtilbud

Heldagsskole med utvidet skoletilbud
På alle NRG-skolene har vi en utvidet skoledag. Det vil si 10 timer (a 45 minutter) ekstra i uken i tillegg til de vanlige skoletimene i offentlig skole. Elevene har derfor en helt vanlig skoledag som andre, men i tillegg har de et utvidet skoletilbud som gir mange spennende muligheter, blant annet:
Fagtilbud
Heldagsskole med utvidet skoletilbud
På alle NRG-skolene har vi en utvidet skoledag. Det vil si 10 timer (a 45 minutter) ekstra i uken i tillegg til de vanlige skoletimene i offentlig skole. Elevene har derfor en helt vanlig skoledag som andre, men i tillegg har de et utvidet skoletilbud som gir mange spennende muligheter, blant annet:
Leksefri heldagsskole,
hvor lærerne får god tid til individuell oppfølging av elevene. Alt skolearbeid skjer på skolen under veiledning fra lærere.
Programmering og teknologi integrert i fagene på måter som gir dybdelæring.
Mulighet for forsering
Mentorprogram i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner
Fordypning i realfagene gjennom egne profilplaner
Les mer om realfagsfordypningen under NRG-Ungdomsskole og NRG Videregående.
Kursing i studieteknikk og hukommelsestrening
Elevene får systematisk opplæring i studieteknikk hvor de følger en progresjon gjennom løpet på NRG-U og NRG. Dette vil styrke elevenes egne læringsstrategier og forberede dem godt for videre studier
  Rådgivningstimer og evalueringsmøter sammen med kontaktlærer, mentorer og rådgiver
  Bedriftsbesøk og andre ekskursjoner
  Tverrfaglige prosjekter, konkurranser mm.
  Leksefri heldagsskole,
  hvor lærerne får god tid til individuell oppfølging av elevene. Alt skolearbeid skjer på skolen under veiledning fra lærere.
  Programmering og teknologi integrert i fagene på måter som gir dybdelæring.
  Mulighet for forsering
  Mentorprogram i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner
  Fordypning i realfagene gjennom egne profilplaner
  Les mer om realfagsfordypningen under NRG-Ungdomsskole og NRG Videregående.
  Kursing i studieteknikk og hukommelsestrening
  Elevene får systematisk opplæring i studieteknikk hvor de følger en progresjon gjennom løpet på NRG-U og NRG. Dette vil styrke elevenes egne læringsstrategier og forberede dem godt for videre studier
   Rådgivningstimer og evalueringsmøter sammen med kontaktlærer, mentorer og rådgiver
   Bedriftsbesøk og andre ekskursjoner
   Tverrfaglige prosjekter, konkurranser mm.
   I tillegg vil ungdomsskolene, som alle NRG-skoler, ha:

   Dyktige og motiverte lærere
   Våre lærere har bred kompetanse innen sine fagområder, og deres kvalitet er sikret gjennom en allsidig ansettelsesprosess, hvor evne til å drive god læringsledelse og tilrettelegging for den enkelte elev står i fokus.

   Vi har sterk tro på fleksibilitet i bruk av undervisningsformer som ikke kun følger den standardiserte klasseromsundervisningen der lærerens stemme tar alt fokus. NRG-skolene mener at det er viktig at lærer og elev fungerer som et team. Sammen lager de klare målsettinger som danner grunnlaget for videre studier. Samarbeidet skal også være til støtte og hjelp når skolehverdagen kan virke umotiverende og vanskelig. Vi tror at motivasjon vokser ved at lærerne bryr seg, engasjerer seg, involverer seg og stiller krav til elevene. Det er ved å tørre å prøve at mulighetene kommer.

   Les mer om NRG teamet
   Små klasser, tett oppfølging
   Forskning og erfaring tilsier at læring er sterkest når det gis kontinuerlig tilbakemelding og det samtidig er en tett relasjon mellom lærer og elev. Dette skjer best når klassene ikke er for store. På den måten skapes et læringsmiljø der elevene står i fokus til enhver tid, og det er lettere å finne en plass til alle. NRG-skolene vil ha «små» klasser og ofte vil elevene bli delt opp i enda mindre grupper i arbeid med faglig fordypning.
   God struktur på skolehverdagen
   På NRG vil du som elev møte faste planer for alle fag,oppgaver og prosjekter, slik at alle har en opplæring å forholde seg til som de kan stole på. Ved å ha klare årsplaner og å publisere undervisningsopplegg med tidsrammer og datoer for alle aktiviteter, vil alle parter vite når og hva som skal gjøres. Man vil unngå misforståelser, styrke elevenes motivasjon, og gi dem rom for å planlegge tiden sin godt.
   Realfagene i praksis
   Realfagene eksisterer i det virkelige liv, både i arbeidslivet, i hverdagen og i forskningsverdenen. Elevene på NRG-skolene skal oppleve hvordan realfagene fungerer i praksis gjennom spennende prosjekter og oppgaver fra virkeligheten. Vi tror at elever lærer bedre når de kan oppleve realfagene, gjøre realfagene og i tillegg lese om realfagene.
   Heldagsskole
   På alle NRG-skolene har vi en utvidet skoledag. Det vil si 10 skoletimer (a 45 minutter) ekstra undervisning i uken i tillegg til de vanlige, offentlige skoletimene. Elevene har derfor en helt vanlig skoledag som andre, men i tillegg har de et utvidet skoletilbud som gir mange spennende muligheter, blant annet:

   Leksefri heldagsskole
   , hvor lærerne får god tid til individuell oppfølging av elevene. Alt skolearbeid skjer på skolen under veiledning fra lærere.
   Mulighet for forsering
   Fordypning i realfagene gjennom egne profilplaner
   (Les mer om realfagsfordypningen under NRG-Ungdomsskole og Videregående.)
   Programmering og teknologi integrert i fagene på måter som gir dybdelæring.
   Mentorprogram i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner
   Kursing i studieteknikk og hukommelsestrening Elevene får systematisk opplæring i studieteknikk hvor de følger en progresjon gjennom løpet på NRG-U og NRG. Dette vil styrke elevenes egne læringsstrategier og forberede dem godt for videre studier.
   Rådgivningstimer og evalueringsmøter sammen med kontaktlærer, mentorer og rådgiver
   Bedriftsbesøk og andre ekskursjoner
   Tverrfaglige prosjekter, konkurranser mm
   Pedagogikk
   I utgangspunktet har NRG-skolene samme pedagogiske grunnsyn som en finner i eksisterende offentlige skoler. Det faktum at NRG-skolene er nyskapende profilskoler hvor hele elevmassen har en felles genuin interesse for matematikk, realfag og teknologi medfører at pedagogikken må tilpasses og suppleres med innslag av kreativitet og spesielle metodiske løsninger for at elevene skal få fullt utbytte av sine studier.

   Våre metodiske løsninger vil være kunnskapsbaserte, og tuftet på forskning. NRG-skolene har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev, og skal motivere elevene gjennom engasjement og kvalitet i alle ledd. For at elevene skal oppnå kompetansemålene har NRG-skolene innført noen kreative pedagogiske og metodiske løsninger.

   Her er tre eksempler:
   1. Et element i NRG-skolenes konsept er utstrakt samarbeid med næringslivet, spesielt teknologinæringen, som stiller opp med elevprosjekter og «cases» fra virkeligheten, og som gir elevene solid kunnskap om næringslivets teknologiske utfordringer og økonomiske problemstillinger, samt et blikk inn i potensielle fremtidige arbeidsoppgaver i næringslivet.

   2. Et annet element som NRG-skolene vil ta i bruk er «temabasert undervisning» og «fagdager». Temaene velges i samarbeid mellom NRG-skolenes lærere og næringslivets ekspertise på både teoretisk og praktisk plan. Elevene fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer og opplæringen blir forankret i kompetansemålene i både Kunnskapsløftet og NRG-skolenes egne profilplaner.

   3. Et tredje element som NRG-skolene vil ta i bruk er «flipped classroom» også kalt «omvendt undervisning». Omvendt undervisning blir viktig på flere måter. En åpenbar mulighet er forberedelse og repetisjon, men vi vil også lage våre egne leksjoner til internt bruk der elevene selv forklarer og filmer. Dette vil igjen danne utgangspunkt for egenvurdering, refleksjon og hverandrevurdering som er sterkt forankret i forskning som viser at elevene får utvidet læringsutbytte.
   Vårt unike skoletilbud vil gi elevene inspirasjon og motivasjon til å fordype seg i realfagene. Opplæringen gir også et godt grunnlag for å være forberedt til eksamen og ikke minst for videre studier og veien videre etter videregående skole. NRG-U og NRG vil med sin spesialkompetanse innen matematikk, realfag og teknologi utgjøre et tydelig alternativ og supplement til offentlige og andre private ungdoms- og videregående skoler.


   Språk
   Som fremmedspråk tilbyr vi følgende: Tysk og Spansk.

   Vi er selvfølgelig behjelpelige dersom elever ønsker å ta privatisteksamen i fremmedspråk, men vi kan ikke forplikte oss til å tilby undervisning i flere fremmedspråk enn spansk og tysk.
   Språk
   Som fremmedspråk tilbyr vi følgende: Tysk og Spansk.

   Vi er selvfølgelig behjelpelige dersom elever ønsker å ta privatisteksamen i fremmedspråk, men vi kan ikke forplikte oss til å tilby undervisning i flere fremmedspråk enn spansk og tysk.

   Fag- og timefordeling
   Fag- og timefordeling
   NRG følger den ordinære fag- og timefordelingen fra Kunnskapsløftet. I tillegg har elevene utvidet skoledag på 10 timer à 45 minutter per uke.

   På en ordinær skoledag er elevene på skolen fra 08.30-16.00 mandag til torsdag, og fra 8.30-15.00 på fredager. I løpet av den tiden har elevene 6 klokketimer med undervisning. Vi legger opp til pauser mellom hver 60 minutters time, og en lengre spisepause midt på dagen.

   Samtidig er vi opptatte av at timeplanen ikke skal styre pedagogikken, men vice versa. Det betyr at vi legger opp til en fleksibel timeplanstruktur hvor elevene har fagdager, er på ekskursjoner eller kan oppleve ulik lengde på øktene. Timeplanen vil ikke nødvendigvis være helt lik hver uke, men alltid være tilgjengelig for elever og foresatte.

   Praktisk informasjon

   Bærbar PC

   Alle elever skal stille med sin egen bærbar PC. All vår programvare er plattform- og operativsystemuavhengig, og skolen gir ikke føringer for valg av maskin. Maskinen må være kraftig nok til å bruke Office 365 og skolens læringsprogrammer, noe som ikke krever stor maskinkapasitet. Skolen bistår elevene i å legge inn all nødvendig programvare. Merk at det er elevens eget ansvar å ha en fungerende maskin. Maskinen vil brukes mye, og skolen har ikke en egen IKT/ Driftsavdeling for elever, og jobber primært med systemer. Vi vil hjelpe elever som best vi kan med reparasjoner, men kan ikke gjøre service på maskiner. Elevene skal også bruke egen PC til eksamen, og da er det svært viktig at man sjekker at den fungerer på forhånd.

   NRG-U har et svært godt samarbeid med HP, og gjennom dette samarbeidet kan vi tilby alle elever en bra PC til sterkt redusert pris. Vi anbefaler alle som skal begynne hos oss å se på dette tilbudet før de går til innkjøp av egen PC/Mac.


   Alle elever skal stille med sin egen bærbar PC. All vår programvare er plattform- og operativsystemuavhengig, og skolen gir ikke føringer for valg av maskin. Maskinen må være kraftig nok til å bruke Office 365 og skolens læringsprogrammer, noe som ikke krever stor maskinkapasitet. Skolen bistår elevene i å legge inn all nødvendig programvare. Merk at det er elevens eget ansvar å ha en fungerende maskin. Maskinen vil brukes mye, og skolen har ikke en egen IKT/ Driftsavdeling for elever, og jobber primært med systemer. Vi vil hjelpe elever som best vi kan med reparasjoner, men kan ikke gjøre service på maskiner. Elevene skal også bruke egen PC til eksamen, og da er det svært viktig at man sjekker at den fungerer på forhånd.

   NRG-U har et svært godt samarbeid med HP, og gjennom dette samarbeidet kan vi tilby alle elever en bra PC til sterkt redusert pris. Vi anbefaler alle som skal begynne hos oss å se på dette tilbudet før de går til innkjøp av egen PC/Mac.
   Praktisk informasjon
   Bærbar PC

   Forsering

   Forsering satt i system
   Forsering skal settes i system på NRG-U. Elever skal utfordres på sitt nivå. Dette gjelder ikke bare for matematikk. Mange elever kommer til ungdomsskolen med kompetanse i fag på et høyere nivå enn det trinnet de forlater. Det betyr ikke nødvendigvis at de har en systematisk nok kompetanse til å få et resultat de er fornøyde med, og vi bruker mye tid på kartlegging og tilrettelegging slik at vi kan bygge videre på elevenes kompetanse.

   Tilrettelegging

   Det utvidete timetallet vi har i våre profilfag brukes til å sørge for dybdelæring, og oppfyllelse av våre profilplaner. Om det samtidig fører til forsering for den enkelte elev tilrettelegger vi for det. Elever må følge sentralgitte krav til oppfyllelse av timetall, selv om eleven har svært høy kompetanse.   Forsering
   Forsering satt i system
   Forsering skal settes i system på NRG-U. Elever skal utfordres på sitt nivå. Dette gjelder ikke bare for matematikk. Mange elever kommer til ungdomsskolen med kompetanse i fag på et høyere nivå enn det trinnet de forlater. Det betyr ikke nødvendigvis at de har en systematisk nok kompetanse til å få et resultat de er fornøyde med, og vi bruker mye tid på kartlegging og tilrettelegging slik at vi kan bygge videre på elevenes kompetanse.
   Tilrettelegging
   Det utvidete timetallet vi har i våre profilfag brukes til å sørge for dybdelæring, og oppfyllelse av våre profilplaner. Om det samtidig fører til forsering for den enkelte elev tilrettelegger vi for det. Elever må følge sentralgitte krav til oppfyllelse av timetall, selv om eleven har svært høy kompetanse.
   Prosjekter
   Sandvika Sentrum Øst
   Et samarbeid mellom NRG-U, NorConsult, Bærum kommune og Microsoft

   Elevene ved 8.trinn har i år fått i oppdrag å sette seg inn i planene for utviklingen av nye Sandvika Sentrum Øst for så å designe en bygning som kan oppføres her. Prosjektet startet tidlig i høst da kommunaldirektør Arthur Wøhni kom på besøk for å informere om planene som foreligger og hva kommunen trenger. Så dro vi på befaring i Sandvika sentrum for å se på tomtene som skal utvikles. Da var det tid for å lære perspektivtegning slik at vi kunne uttrykke ideer for bygningsdesign. Og for å dele ideer for ulike konsepter for bygninger vi mener Sandvika trenger. Vi gikk sammen i grupper og valgte konsept og grunndesign vi ville videreutvikle.

   I neste fasen av prosjektet samarbeidet vi med Microsoft om å sette opp en kreativ verden i Minecraft Education Edition der elevene kunne samarbeide om å utvikle ideene sine. En gruppe elever ble satt sammen for å designe og bygge en verden der gruppene kunne utfolde seg. De lagen en struktur der elevene spawner i en lobby som ligner skolen vår. Derfra må de velge å teleportere videre til en lobby for denne oppgaven. Den var designet etter Sandvika sentrum. For å finne sitt byggefelt måtte elevene gå til sitt kontor i rådhuset. Der ble de sendt til sin tomt. Så; i en forrykende fart reiste fantastiske byggverk seg opp fra intet mens problemer oppstod og ble løst underveis.

   Da bygningene hadde fått tilfredsstillende form i tråd med funksjon, kom turen for å be Norconsult om hjelp til å ta prosjektet til nye høyder. Nå skal bygningene redesignes i SketchUp 3D. Et tegneprogram i tre dimensjoner for design av blant annet arkitektur. Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift innen samfunnsplanlegging og arkitektur stilte med kompetanse innen prosjektledelse, teknologi, ingeniør og med arkitekt. Vi ble invitert ned til deres lokaler i Sandvika for et inspirerende foredrag om å prosjektere og designe en bygning og om hvordan man planlegger for å minimere det klimatiske fotavtrykket. Deretter presenterte elevene sin progresjon for ekspertene. Til slutt fikk alle gruppene tilbakemelding på foreløpig produkt og om veien videre for hver av dem. Om noen uker skal de komme opp på NRG-U for å veilede gruppene i det videre arbeidet. Elevene må jobbe med å tenke gjennom detaljer som: lys, vinduer, ankomst, støy, trafikk, parkering, omkringliggende bygg. I tillegg skal de jobbe med å minimere byggets klimatiske fotavtrykk ved materialvalg, energiproduksjon, utnyttelse av tak og annet de måtte lære i denne prosessen. Til våren skal ekspertene være med på å kåre beste prosjekt. Dette skal stilles ut på NorConsults bransjemesse i september.

   Rakettoppskyting
   • Et samarbeid mellom NRG-U og NAROM.
   Vi lærer hvordan raketter fungerer og om hvordan vi selv kan bygge og skyte opp raketter i ulike varianter. Vi lærer om aktiviteten på Andøya Spacecenter, aerodynamikk og om Newtons bevegelseslover. Hvor skal balansepunktet være? Hvilken form skal tuppen ha og hvilken ballast skal tuppen inneholde? Hvordan skal styrefinnene se ut og hvilken plassering skal de ha?

   Vi lager raktter av papir drevet med trykkluft, og modellraketter med rakettmotor og fallskjerm. Alle instruksjoner er på engelsk, så her er det tverrfaglig! Elevene gjør baneberegninger basert på rakettens kraft, vekt og størrelse. Vi måtte finne rakettens avtrykk ved å finne areal av sammensatte geometriske figurer og vi anvendte Newtons 2. lov for å finne rakettens akselerasjon ved å dele skyvekraften på massen. (se figur).
   Programmering i Minecraft.
   • Et samarbeid mellom NRG-U og Microsoft.
   Bærum kommune er i stadig endring og vi ved NRG-U synes det er spennende å følge med på. I 2017 har Bærum kommune blant annet begynt å publisere planer for nye Sandvika Sentrum Øst. En perfekt ramme for å lære om arkitektur, geometri og ikke minst om programmering, tenkte vi. Gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemstillinger i dybden, anvender elevene matematikken. De lærer mer og på en interessant og spennende måte der de kan se resultatet av egen læring.

   NRG-U har i samarbeid med Microsoft startet et prosjekt der elevene skal kombinere bygge- og kodeegenskaper for å realisere bygninger de har designet til Sandvika. Minecraft er et egnet verktøy for å trene på systematisk og logisk tenkning og ikke minst til å applisere kodespråket for å skape produkter. Her må elevene planlegge, samarbeide, kode og arbeide prosessorientert!

   Prosjekter
   Sandvika Sentrum Øst
   Et samarbeid mellom NRG-U, NorConsult, Bærum kommune og Microsoft

   Elevene ved 8.trinn har i år fått i oppdrag å sette seg inn i planene for utviklingen av nye Sandvika Sentrum Øst for så å designe en bygning som kan oppføres her. Prosjektet startet tidlig i høst da kommunaldirektør Arthur Wøhni kom på besøk for å informere om planene som foreligger og hva kommunen trenger. Så dro vi på befaring i Sandvika sentrum for å se på tomtene som skal utvikles. Da var det tid for å lære perspektivtegning slik at vi kunne uttrykke ideer for bygningsdesign. Og for å dele ideer for ulike konsepter for bygninger vi mener Sandvika trenger. Vi gikk sammen i grupper og valgte konsept og grunndesign vi ville videreutvikle.

   I neste fasen av prosjektet samarbeidet vi med Microsoft om å sette opp en kreativ verden i Minecraft Education Edition der elevene kunne samarbeide om å utvikle ideene sine. En gruppe elever ble satt sammen for å designe og bygge en verden der gruppene kunne utfolde seg. De lagen en struktur der elevene spawner i en lobby som ligner skolen vår. Derfra må de velge å teleportere videre til en lobby for denne oppgaven. Den var designet etter Sandvika sentrum. For å finne sitt byggefelt måtte elevene gå til sitt kontor i rådhuset. Der ble de sendt til sin tomt. Så; i en forrykende fart reiste fantastiske byggverk seg opp fra intet mens problemer oppstod og ble løst underveis.

   Da bygningene hadde fått tilfredsstillende form i tråd med funksjon, kom turen for å be Norconsult om hjelp til å ta prosjektet til nye høyder. Nå skal bygningene redesignes i SketchUp 3D. Et tegneprogram i tre dimensjoner for design av blant annet arkitektur. Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift innen samfunnsplanlegging og arkitektur stilte med kompetanse innen prosjektledelse, teknologi, ingeniør og med arkitekt. Vi ble invitert ned til deres lokaler i Sandvika for et inspirerende foredrag om å prosjektere og designe en bygning og om hvordan man planlegger for å minimere det klimatiske fotavtrykket. Deretter presenterte elevene sin progresjon for ekspertene. Til slutt fikk alle gruppene tilbakemelding på foreløpig produkt og om veien videre for hver av dem. Om noen uker skal de komme opp på NRG-U for å veilede gruppene i det videre arbeidet. Elevene må jobbe med å tenke gjennom detaljer som: lys, vinduer, ankomst, støy, trafikk, parkering, omkringliggende bygg. I tillegg skal de jobbe med å minimere byggets klimatiske fotavtrykk ved materialvalg, energiproduksjon, utnyttelse av tak og annet de måtte lære i denne prosessen. Til våren skal ekspertene være med på å kåre beste prosjekt. Dette skal stilles ut på NorConsults bransjemesse i september.

   Rakettoppskyting
   • Et samarbeid mellom NRG-U og NAROM.
   Vi lærer hvordan raketter fungerer og om hvordan vi selv kan bygge og skyte opp raketter i ulike varianter. Vi lærer om aktiviteten på Andøya Spacecenter, aerodynamikk og om Newtons bevegelseslover. Hvor skal balansepunktet være? Hvilken form skal tuppen ha og hvilken ballast skal tuppen inneholde? Hvordan skal styrefinnene se ut og hvilken plassering skal de ha?

   Vi lager raktter av papir drevet med trykkluft, og modellraketter med rakettmotor og fallskjerm. Alle instruksjoner er på engelsk, så her er det tverrfaglig! Elevene gjør baneberegninger basert på rakettens kraft, vekt og størrelse. Vi måtte finne rakettens avtrykk ved å finne areal av sammensatte geometriske figurer og vi anvendte Newtons 2. lov for å finne rakettens akselerasjon ved å dele skyvekraften på massen. (se figur).
   Programmering i Minecraft.
   • Et samarbeid mellom NRG-U og Microsoft.
   Bærum kommune er i stadig endring og vi ved NRG-U synes det er spennende å følge med på. I 2017 har Bærum kommune blant annet begynt å publisere planer for nye Sandvika Sentrum Øst. En perfekt ramme for å lære om arkitektur, geometri og ikke minst om programmering, tenkte vi. Gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemstillinger i dybden, anvender elevene matematikken. De lærer mer og på en interessant og spennende måte der de kan se resultatet av egen læring.

   NRG-U har i samarbeid med Microsoft startet et prosjekt der elevene skal kombinere bygge- og kodeegenskaper for å realisere bygninger de har designet til Sandvika. Minecraft er et egnet verktøy for å trene på systematisk og logisk tenkning og ikke minst til å applisere kodespråket for å skape produkter. Her må elevene planlegge, samarbeide, kode og arbeide prosessorientert!
   Mentorordningen
   Mentorordningen til NRG-U er et spennende initiativ som tar sikte på å utfordre elevene til å tenke gjennom karriereveien; Hvilke fag skal jeg velge? Hva vil jeg studere? Hvordan er det å jobbe som ingeniør? Alle elever på NRG-U vil få kontakt med en eller flere mentorer fra ulike virksomheter og bedrifter, og vil gjennom vår mentorordning få oppfølging som skal bidra til å hjelpe elevene med å gjøre gode veivalg og fungere som inspirasjonskilde for læringsarbeidet.

   Bli mentor
   Ønsker du å være mentor på NRG-U? Ta kontakt med rektor Geir Vedeld: geir@nrg.no

   Mentorordningen til NRG-U er et spennende initiativ som tar sikte på å utfordre elevene til å tenke gjennom karriereveien; Hvilke fag skal jeg velge? Hva vil jeg studere? Hvordan er det å jobbe som ingeniør? Alle elever på NRG-U vil få kontakt med en eller flere mentorer fra ulike virksomheter og bedrifter, og vil gjennom vår mentorordning få oppfølging som skal bidra til å hjelpe elevene med å gjøre gode veivalg og fungere som inspirasjonskilde for læringsarbeidet.
   Mentorordningen
   Bli mentor
   Ønsker du å være mentor på NRG-U? Ta kontakt med rektor Geir Vedeld: geir@nrg.no

   Samarbeidspartnere
   Samarbeidspartnere
   Apeland er eksperter på analyse, strategi, PR, reklame og digital kommunikasjon. Apeland bidrar til å gjøre NRG og NRG-U til en kjent merkevare.
   HP skriver om seg selv: «Our vision is to create technology that makes life better for everyone, everywhere — every person, every organization, and every community around the globe». Vi er stolte av at NRG-U benytter HP sin teknologi i opplæringen og at HP bidrar til oss faglig.
   NorConsult dekker samtlige fagområder innen rådgivning og prosjektering av nybygg, anlegg og rehabilitering, og kan levere et komplett tjenestetilbud i oppdrag. NRG-U og NRG samarbeider med NorConsult om prosjekter knyttet til byutvikling og arkitektur/ bygg.
   Nasjonalt senter for romrelatert opplæring ved Andøya Space Center er et skolelaboratorium med fokus på å bringe verdensrommet inn i skolen. På NRG-U og NRG samarbeider vi med NAROM gjennom en rekke prosjekter der elevene lærer om verdensrommet og romteknologi.
   Microsoft er et «Device & Services» selskap som leverer til hele verden. På NRG-U og NRG bruker vi Office 365 aktivt i opplæringen. Vi samarbeider også med Microsoft om å teste ut nye måter å bruke programvare og programmering i opplæringen.
   MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger, som styrker ungdoms bevissthet og mot til å leve, til å bry seg og til å si nei. NRG-U og NRG er MOT-skole, noe som vil si at vi integrerer MOT sine programmer inn i våre planer for arbeid med skolemiljøet og oppfølgingen av den enkelte elev.
   Skill ble kåret til årets Microsoft Partner i 2017. Skill er en verdifull samarbeidspartner for NRG og NRG-U, og bidrar til utvikling i vår bruk av programvare og hardware.
   Leverandører
   Leverandører
   iSkole leverer skoleadministrativt system (SAS) til NRG-U og NRG.
   Identum er leverandør av eFeide-tjeneste til NRG-U og NRG.
   Skooler leverer læringsplattform (LMS) til NRG-U og NRG
   Transponder leverer SMS tjeneste til NRG-U og NRG – Transponder.