Digitalt skjema for nye elever

Fyll ut skjema under. Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt på alexandern@nrg.no
Kontaktinformasjon
Elev
Foresatt 1
Foresatt 2
Informasjon om fag og tilpasninger:
Norsk sidemål (sett kryss)
Om fritak fra sidemål:
- Elever som har vurdering med karakter i norsk sidemål i 10. klasse kan normalt ikke få fritak fra sidemål i videregående opplæring (jfr §3-22 i Forskrift til Opplæringsloven)
- Dokumentasjonskravet knyttet til å få fritak fra norsk sidemål er ved å vise til fritatt på vitnemålet fra 10. klasse
- Det har blitt betydelig strengere med godkjenning av fritak fra norsk sidemål. For mer informasjon se: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regel...
Fremmedspråk
På NRG ønsker jeg (sett kryss)
Angående fremmedspråk:
- Skolen kommer ikke til å tilby fransk som fremmedspråk. Årsaken til dette er økonomisk – vi vil prioritere å bruke ressurser på realfagene. Fransk er det minst populære språkfaget statistisk sett i Norge blant realister
- Dersom du skal bytte fremmedspråk fra tysk eller fransk til spansk, velger du spansk I
- Dersom du har hatt norsk eller engelsk fordypning på ungdomsskolen velger du spansk I
- Dersom du har hatt spansk på ungdomsskolen kan du ikke velge spansk I på nytt
- Dersom du vurderer å ta eksamen på egen hånd, ta kontakt. Det kan uansett være en fordel å følge fremmedspråk i tillegg en periode
Forsering – gjelder elever som har forsert fra tidligere eller har fullført fag tidligere
Spesifiser
Angående forsering:
- Det er kun 1T man har anledning til å ta flere enn 1 gang dersom man har forsert på ungdomsskolen
- Dersom du ombestemmer deg angående 1T er det viktig at du sier fra så fort som mulig
- Send inn dokumentasjon på forsering til skolen så fort denne foreligger
Tilpasninger, IOP, og annen informasjon (dersom dette er aktuelt)
Spesifiser kontaktperson
Angående tilpasninger
- Skjema for søknad om tilpasninger fås ved henvendelse til skolen, post@nrg.no
- Alle tilpasninger som skal gis krever dokumentasjon fra sakkyndig instans (psykolog, PPT, lege, eller lignende)
- Tilpasninger gis normalt for ett skoleår av gangen, og det skal søkes på nytt hvert skoleår (unntak er ved kroniske lidelser)
- Dersom eleven har hatt IOP og vedtak om spesialundervisning på ungdomsskolen, kreves det et nytt vedtak fra PPT om spesialundervisning på vgs
- Med unntak av kroppsøving og sidemål er det ikke anledning til å søke om fritak fra vurdering i fag i videregående opplæring. Alle elever skal vurderes etter de samme kompetansemålene i fag
Andre ønsker og informasjon dere ønsker å dele med skolen: (Ting vi burde ha spurt om, ting dere har på hjertet og vil dele, osv.)
Tillatelse til å dele kontaktinformasjon, NRG Bærum AS
Jeg / Vi tillater / tillater ikke (klikk på det som passer) at skolen deler vår kontaktinformasjon (adresse, e-post, telefonnummer) på faggruppe- og klasselister som gis til alle elever der vår sønn/ datter er deltager i faggruppen/ klassen. Listene skal kun benyttes slik at det vil være enklere for foresatte å ha kontakt med hverandre. Listene vil ikke brukes til noe annet formål. Merk: Det er alltid anledning til å trekke tillatelsen.
Tillatelse til å dele informasjon og bilder i media, NRG Bærum AS
Jeg / Vi tillater / tillater ikke (klikk på det som passer) at bilder og skolearbeid som eleven er del av i skolesammenheng brukes på skolens hjemmeside og i sosiale medier i forbindelse med aktiviteter knyttet til skolen. Merk: Selv om det gis tillatelse her vil vi generelt etterstrebe og spørre elever før publisering. Det er alltid anledning til å trekke tillatelsen.
Samtykke