NRG og NRG-U Bærum AS
Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig (skoleeier)

Roger Elstad, 901 58 447, roger@nrg.no

Personvernombud
Tone Ravlo, 977 52 859, tone@nrg.no

Skoleeier er behandlingsansvarlig - skolene skal følge opp skoleeiers retningslinjer

Personopplysninger som behandles

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder, personnummer.

Sensitive personopplysninger kan være opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

(Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), § 2.Definisjoner)

Vi behandler ikke sensitive personopplysninger.
Personopplysninger elever
Elektronisk:

Navn, e-post, personnummer, adresse, telefonnummer, karakterer, vitnemål, betalingsoversikt, bilde, skole, klasse/gruppe, brukernavn, attester
Foresatte m/navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-post

Manuelt:

Innsendte attester, legeerklæring
Personopplysninger ansatte
Elektronisk:

Navn, adresse, personnummer, ansettelsesforhold, lønn, brukernavn

Manuelt:

Innsendte attester, legeerklæring
Behandlinger

- Søknader for inntak av nye elever
- Elevopplysninger
- Vitnemål, karakterer, fravær
- Betalingsoversikt
- Ansettelsesforhold

Formål med behandlingene

- Friskoleloven, opplæringsloven
- Velge ut søkere
Hjemmelsgrunnlag for behandlingene

- Friskoleloven, opplæringsloven, arkivloven
- Folketrygdloven, kap. 25 - Samtykke: elevene har selv søkt på Norges Realfagsgymnas og takket ja til plass

Grunnlaget for behandlingene er personvernforordningen Art 6 (a).

Bruk av personopplysninger i den videregående skolen er hjemlet i Opplæringslovas §§ 1-3, 5-1, og i forskrift til Opplæringslova Kap. 3, spesielt i § 3-11.

NRG behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar i henhold til personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).
Innhenting av personopplysninger

Personopplysninger om elever hentes og lagres fra elektronisk søknadsskjema som søkere selv fyller ut. Opplysninger hentes også fra attester og vitnemål elevene sender inn.

Ansatte oppgir selv personopplysninger ved ansettelse.
Plikt til informasjon, utlevering av personopplysninger

- Rapportering skjer til Utdanningsdirektoratet
- Elevinformasjon i forbindelse med reisekort sendes ruter (Safir data) og manuelt til noen kommuner
- Elevinformasjon i forbindelse med taxi for skadete elever med legeerklæring, Konsentra/Ruter
- Elevinformasjon sendes NAV i forbindelse med forsikringssaker ved skade
- Elevene får karakterutskrift hvert semester og vitnemål/kompetansebevis når de har fullført og/ eller bestått opplæringen
-Ansettelsesforhold rapporteres til ALTINN / NAV
Innsyn
- Elever har, ved forespørsel, fullt innsyn i egne opplysninger
- Elever kan selv gå inn å se hvilke opplysninger som ligger inne på dem via SAS og eFeide/Feide (https://innsyn.feide.no, https://mega.efeide.no)
- Personvernerklæring legges på NRG sin hjemmeside
- Ansatte ser kun på personopplysninger ved behov
- Elevene får med seg karakterutskrifter og vitnemål når de avslutter NRG eller bytter skole (Dataportabilitet)